Porządek obrad Walnego Sprawodawczo-Wyborczego Zebrania Polskiego Cechu Psychotronicznego 27.06.2020r.

POLSKI CECH PSYCHOTRONICZNY

ul. Legionów 15
91-069 Łódź

Porządek obrad Walnego Sprawodawczo-Wyborczego Zebrania
Polskiego Cechu Psychotronicznego
27.06.2020r.


1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji:

a) mandatowo – skrutacyjnej

b) uchwał i wniosków

5. Zatwierdzenie Sprawozdań:

a) Zarządu Polskiego Cechu Psychotronicznego za 2019 rok

b) Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

c) Sądu Cechowego

d) z działalności finansowej Polskiego Cechu Psychotronicznego za 2019 rok

6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Sprawozdania Zarządu Cechu za 2019 rok

b) przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

c) przyjęcia Sprawozdania Sądu Cechowego

d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego

8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Polskiego Cechu Psychotronicznego za 2019 rok.
9. Wybory Członków Zarządu Polskiego Cechu Psychotronicznego.
10. Zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu Polskiego Cechu Psychotronicznego.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Wyborczo- Skrutacyjnej z wyboru Członków Zarządu Polskiego Cechu Psychotronicznego.
12. Wręczenie znaczków członkowskich, odznaczeń i nagród honorowych
13. Zakończenie Walnego Zebrania